Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@hde.hr

UPUTE AUTORIMA

Ekonomski pregled je časopis Hrvatskoga društva ekonomista, (HDE) u kome se objavljuju teoretski, empirijski i aplikativni članci iz svih područja ekonomske znanosti. Časopis izlazi godišnje u 6 brojeva.

Ekonomski pregled objavljuje radove članova HDE. Članom HDE se postaje ispunjavanjem pristupnice i uplatom članarine te prihvaćanjem ciljeva i Statuta Udruge. Upute za učlanjivanje u HDE nalaze se pod poljem ČLANSTVO.

Radovi se šalju na adresu:

Hrvatsko društvo ekonomista
Uredništvo "Ekonomskog pregleda"
Heinzelova 4a
10000 Zagreb
ili na email Najla Podrug.

Radovi trebaju biti pisani na formatu A4, s dvostrukim proredom (uključivo fusnote i reference), širim marginama i konsekutivno numerarnim stranicama. Šalju se tri primjerka na papiru, a istovjetna se kopija šalje i u elektroničkoj formi - u WORD-u ili PDF formatu.

Na prvoj stranici treba pisati ime i prezime autora, naziv i adresa ustanove u kojoj autor radi, e-mail adresa, telefon, te naslov rada. Članci u pravilu ne trebaju biti dulji od 24 stranice (1,5 arak), zajedno s popisom literature (bibliografijom). Sažetak kojeg se prilaže na hrvatskom i engleskom jeziku, na 10-15 redaka iznosi svrhu rada, metodologiju, rezultate i zaključak. Citirani izvori u tekstu se navode u skraćenom obliku; na pr. (Porter, 1990.). Ako je pak u radu preuzet ili se doslovce citira dio teksta, treba navesti i stranicu s koje je preuzet citat. Ako se navodi više radova istog autora koji imaju istu godinu izdanja, treba ih razlikovati slovima (a, b, c,) iza godine izdanja. Bibliografski podaci moraju biti točni i potpuni. Na kraju teksta se abecednim redoslijedom donosi popis svih korištenih i citiranih radova, na sljedeći način:

Knjige: Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press, A Division of Macmillan. Jurković, P. (2002). Javne financije. Zagreb: Masmedia.

Članci u časopisu: Aghion, P. (2002). "Schumpeterian Growth Theory and the Dynamics of Income Inequality", Econometrica, (70), 3: 855/882. Padjen, J.(2002). "Determinante prometne politike Hrvatske", Ekonomski pregled, (53), 1-2: 72-105.

Članci u zborniku: Brunner, K., Meltzer, A.H. (1990). "Money Supply". U:Friedman, B.M., Hahn, F.H. (ur.), Handbook of Monetary Economics, vol.1. North-Holland, Amsterdam, str. 357-396. Spajić, F.(2001). "Porezni poticaji u funkciji financiranja trgovačkih društava". U: Ekonomska politika Hrvatske u 2002.-IX. tradicionalno savjetovanje HDE u Opatiji, Zagreb: Inženjerski biro, str. 268-284.

Rad koji nije opremljen u skladu s uputama vratit će se autoru.

Prilozi koji pretendiraju na znanstvenu/stručnu kategorizaciju podliježu recenziji. Objavljuju se oni radovi koju su pozitivno ocijenjeni. Ti se radovi kategoriziraju kako slijedi: - izvorni znanstveni rad (sadrži dosad još neobjavljene rezultate izvornih znanstvenih istraživanja.) - prethodno priopćenje (sadrži rezultate novih istraživanja na projektima u tijeku, i ne mora imati dovoljno pojedinosti koje bi omogućavale provjeru kao kod izvornih znanstvenih radova. Takovi radovi zahtijevaju brzo objavljivanje.) - pregledni članak (daje sažet i kritički prikaz stanja i trendova određenog područja, a popraćen je iscrpnim popisom literature iz kojeg je vidljiv doprinos autora tome području.) - stručni članak (ne mora biti vezan uz izvorno istraživanje, već daje prijedloge za primjenu rezultata prethodnih znanstvenih istraživanja.) - izlaganje sa znanstvenog skupa (treba biti koncipirano kao cjelovit članak, i objavljuje se na prijedlog urednika i članova redakcije.)

Odluku o kategorizaciji donosi Uredništvo na temelju prijedloga dvaju recenzenata.