Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Kolovoz 2009. ::: Vol.60 No.07-08

    Nedžad Polić

MODEL PRIVATIZACIJE I TRANSFORMACIJA VLASNIŠTVA PRIVATIZIRANOG KAPITALA

Stručni rad

Autor u ovome radu istražuje uticaj inicijalnog modela privatizacije na koncentraciju vlasništva u tijeku druge privatizacije u poduzećima koja su bila predmet privatizacije. Analiziramo podatke koji su dobijeni za pet zemalja u tranziciji uključivši Sloveniju, Češku, Poljsku, Mađarsku i Hrvatsku. Model privatizacije orijentiran prema makroekonomskim i političkim ciljevima izaziva veoma aktivnu fluktuaciju privatiziranoga kapitala u razdoblju druge privatizacije. Institucionalni okvir ima veoma ograničen uticaj na tijekove u fazi druge privatizacije – prevladavaju mikroekonomski ciljevi. Hrvatska, Slovenija, Poljska i Češka svjedoče značajnim promjenama u ekonomski motiviranoj transformaciji vlasništva privatiziranog kapitala, a Mađarska, kao zemlja u kojoj je privatizacija bila orijentirana ponajprije na mikroekonomske ciljeve, praktično nije imala promjene u vlasničkim strukturama kompanija. Zaključak ovoga rada morao bi biti veoma koristan ne samo za kreatore politike privatizacije u svim zemljama u tranziciji gdje je privatizacija još uvijek u tijeku, već i svim vladama koje će se suočavati s izazovima privatizacije u budućnosti.

modeli privatizacije; privatizirani kapital; zemlje u tranziciji

Puni tekst (Hrvatski) Str. 396 - 410 (pdf, 168.71 KB)