Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2008. ::: Vol.59 No.09-10

    Jadranka Ivanković

MARKETING ODNOSA I ISPORUKA VRIJEDNOSTI KUPCIMA

Pregledni rad

Cilj rada je analizirati postojeću literaturu i teorijska stajališta o prikladnosti tradicionalnog marketinga i marketinga odnosa u hiperkonkurentnom okruženju zrelih tržišta. Pregled literature osigurava uvid u glavne karakteristike različitih škola misli o marketingu odnosa. Izložen je konceptualni okvir kreiranja i isporuke vrijednosti kupcima. Tri škole misli i brojni različiti konceptualni/istraživaki modeli za upravljanje zadovoljstvom kupaca su pronađeni. Istraživački modeli za identifikaciju ključnih područja za poboljšanja zadovoljstva kupaca jesu preduvjet za upravljanje lojalnošu i zadržavanjem kupaca. Tema je aktualna i zanimljiva praktičarima budući da tradicionalni marketing postaje sve manje učinkovit, a sveobuhvatan model marketing odnosa dosada nije definiran. Predloženi su mogući pravci za daljnja istraživanja. Na znanstvenicima, istraživačima i praktičarima je izazov prilagodbe i poboljšanja postojećih modela specifičnim poslovnim situacijama, jedinstvenoj svrsi, kupcima i kontekstu, kao i daljnja potraga za općim modelom marketinga odnosa.

transakcijski marketing; marketing odnosa; hiperkonkurentno tržište; isporuka vrijednosti kupcima; zadovoljstvo kupaca

Puni tekst (Engleski) Str. 523 - 548 (pdf, 695.6 KB)