Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Kolovoz 2006. ::: Vol.57 No.07-08

    Marli Gonan Božac
    Darko Tipurić

SWOT ANALIZA TEMELJENA NA STAVOVIMA MENADŽERA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZ PODRUČJA “HOTELI I RESTORANI” U REPUBLICI HRVATSKOJ

Izvorni znanstveni članak

Svrha istraživanja je razumijevanje stavova timova vrhovnih menadžera o okruženju trgovačkih društava iz djelatnosti Hoteli i restorani u Republici Hrvatskoj u 1999. i 2005. godini. Empirijska istraživanja provedena su 1999. i 2005. godine pomoću upitnika. Istraživanjima su ispitani stavovi članova timova vrhovnih menadžera o vanjskom i unu-tarnjem okruženju. U radu je korištena SWOT analiza, korelacija, analiza pouzdanosti skale i regresijska analiza kako bi se ispitala situacija i tendencije u ovoj djelatnosti.Argumentira se stajalište autora o primjerenosti “zaustavljanja” na SWOT analizi i savjetuje se usmjeravanje vrhovnog menadžmenta dioničkih društava iz ove djelatnosti na ojačavanje unutarnjih čimbenika u grupi ni snage ni slabosti umjesto fokusiranja na strategije po TOWS matrici. Ovo je ključna pretpostavka za gradnju i stjecanje konkurent-nih prednosti temeljem kojih se može djelovati na prijetnje iz vanjskog okruženja. Analiza pouzdanosti skale pokazala je da su skale korištene u radu pouzdane. Regresijska analiza i koefi cijenti parcijalne korelacije korišteni za ispitivanje povezanosti između okruženja i dinamike članova tima vrhovnih menadžera pokazali su da u 1999. godini nije bilo statistički značajne veze između vanjskog okruženja i dinamike, ali je veza bila indirektna - preko unutarnjeg okruženja. Ista je analiza 2005. godine pokazala da i vanjsko i un-utarnje okruženje imaju statistički značajnu linearnu vezu s dinamikom tima vrhovnih menadžera.

tim vrhovnih menadžera; stavovi; djelatnost Hoteli i restorani; statistička analiza

Puni tekst (Engleski) Str. 429 - 474 (pdf, 272.57 KB)