Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2005. ::: Vol.56 No.12

    Zoran Aralica

POVEZANOST VRIJEDNOSTI KAPITALA I ODABRANIH POKAZATELJA U PROZVODNIM PODUZEĆIMA

Izvorni znanstveni članak

Autor u radu pokušava analizirati statističku povezanost pokazatelja: promjene likvidnosti, promjene zaduženosti, promjene profitabilnosti, promjene aktivnosti, promjene novčanog toka i promjene broja zaposlenih, s jedne strane, i pokazatelja promjene kapitala, a s druge strane, u proizvodnim poduzećima u Hrvatskoj. Cilj je rada testirati dvije hipoteze: 1) Činjenica da su metode procjene vrijednosti u našem poslovanju izra že ne formulama za uspješnost poslovanja, a koje se zasnivaju na računovodstvenim i tržišnim vrijednostima (koje nisu vrijednosti s tržišta kapitala) važnije u usporedbi s metodama procjena vrijednosti u poslovanju koje se zasnivaju na vrijednostima s tržišta kapitala, posljedica je nerazvijenosti tržišta kapitala u Hrvatskoj. 2) Veći značaj ekonomske vrijednosti kapitala u postupku procjene vrijednosti povećava značaj pokazatelja (promjena likvidnosti, promjena zaduženosti, promjena aktivnosti, promjena profi tabilnosti, promjena novčanog toka i promjena zaposlenosti) uz pomoć kojih se može u značajnom dijelu objasniti povećanje ili smanjenje ekonomske vrijednosti kapitala u javno dioničkim društvima (JDD) proizvodnog sektora od 2001.-2003. Istraživanjem metoda procjene vrijednosti pokušalo se testirati prvu hipotezu, a izgrađenim regresijskim modelom pokušalo se istražiti drugu hipotezu. Može se zaključiti da u poslovnoj praksi tržišta u razvitku dominiraju metode s računovodstvenim i tržišnim vrijednostima u odnosu na metode koje se koriste tržišnim vrijednostima s tržišta kapitala. U regresijskom modelu promjene računovodstvenih vrijednosti pokazatelja u određenoj mjeri mogu objasniti promjenu kretanja kapitala u poslovanju, ponajprije u uvjetima stabilnoga poslovanja predmeta analize kada nema značajnog povećanja ili smanjenja kapitala u poduzeću.

metode procjene vrijednosti poduzeća; vrijednost kapitala; regresijska analiza.

Puni tekst (Hrvatski) Str. 1190 - 1216 (pdf, 288.84 KB)