Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Studeni 2005. ::: Vol.56 No.11

    Michael Rimmler
    Manfred Rose
    Daniel Zöller

POREZNA REFORMA ZA POREZNU KONKURENCIJU: KOJE ALTERNATIVE VALJA UPOTRIJEBITI?

Izvorni znanstveni članak

Autori u ovome radu pokušavaju odrediti u kojoj mjeri ekonomski koncept oporezivanja dohotka umanjenog za kamate (koji je sa nacionalnog stanovišta najatraktivniji) može učiniti zemlju privlačnijom poslovnom lokacijom u uvjetima globalne porezne konkurencije. Da bi postigli taj cilj, autori najprije pokušavaju odrediti pravila kojih se mora pridržavati neka zemlja kod oblikovanja domaćeg poreznog zakonodavstva, uzimajući u obzir globalnu poreznu konkurenciju. Ovdje se najviše mora voditi računa o zabrani porezne diskriminacije između domaćih i stranih poreznih obveznika, pri čemu je domaći porezni zakon podređen međunarodnome. Zemlja međutim zadržava suverenitet, jer sama odlučuje o izboru koncepta poreznog sustava. Imajući to na umu, autori pokazuju da se privlačnost neke zemlje kao poslovne lokacije povećava ako se uvede oporezivanje dohotka umanjenog za kamate, s odbitkom kamata na dionički kapital kao posebnim obilježjem. Odraz toga je osnovna međunarodna mjera poreznog opterećenja (the Effective Average Tax Rate – EATR).

oporezivanje dohotka umanjenog za kamate; porezna konkurencija; efektivna porezna stopa

Puni tekst (Engleski) Str. 1079 - 1100 (pdf, 330.1 KB)