Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Kolovoz 2004. ::: Vol.55 No.07-08

    Ivo Sorić

LIKVIDNOST GOSPODARSTVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Prethodno priopćenje

Pokazatelji likvidnosti postali su neizostavni indikator u upravljanju likvidnom imovinom. U poslovanju poduzeća cilj broj jedan jest povećanje vrijednosti poduzeća radi oplođivanja kapitala vlasnika, a likvidnost je cilj koji to omogućuje. Održavanje likvidnosti i potpuna svijest o likvidnosti znači da financijski menadžer može sa sigurnošću utvrditi da su sredstva na raspolaganju kada su i potrebna, da može predvidjeti tok novca i osigurati izvore u slučaju žurnih i iznenadnih potreba. U svrhu optimizacije gotovine na računu i istovremeno i kontrole stanja likvidnosti poduzeća, menadžeri kao nositelji odlučivanja, koristeći se trima razinama mjerila likvidnosti moraju donositi poslovne odluke. Upravljanje likvidnom imovinom zasniva se na permanentnoj ocjeni kvalitete obrtne imovine, tj. njezinog optimalnog obujma i strukture. Analizom mjerila likvidnosti nameće se potreba racionalnog načina odlučivanja u kružnom tijeku nastanka obveza, naplate potraživanja i podmirivanja dospjelih obveza. Racionalan način odlučivanja podrazumijeva fazno donošenje odluka. Ono se sastoji od dijagnosticiranja problema, prepoznavanja mogućnosti, određivanja alternativa s ograničenjima u alternativnom odlučivanju i napokon od ocjene i izbora alternativa, odnosno od donošenja odluke. Štoviše, analizom mjerila likvidnosti kao racionalnim načinom poslovnog odlučivanja možemo kvantifi cirati alternativne prednosti i nedostatke dostignutih veličina svakog pojedinog oblika imovine s neposrednim utjecajem na financijski rezultat poslovanja. U konačnici, sam je čin plaćanja obveza prema dobavljačima rezultat višefaznog racionalnog načina poslovnog odlučivanja. Istovremeno sa činom plaćanja obveza dolazi do transformacije općeg mjerila likvidnosti s djelomičnom koncepcijom novčanoga toka u egzaktno mjerilo likvidnosti s potpunom koncepcijom novčanoga toka. Tek kada se ti poslovni ciklusi neprekidno odvijaju možemo reći da imovina poduzeća cirkulira u reprodukcijskom procesu u planiranom obujmu i planiranom dinamikom. Na primjeru analize poslovanja gospodarstva Splitsko-dalmatinske županije fazni proces odlučivanja u menadžmentu likvidne imovine rezultirao je nižim razinama stopa likvidnosti od privrede Hrvatske. Analiza poslovnog odlučivanja preko vrednovanja kratkotrajne imovine pokazala je određene nedostatke u upravljanju likvidnom imovinom što je u konačnici rezultiralo manje ostvarenim prihodima od mogućih.

likvidnost – mjerila likvidnosti – kvaliteta obrtnih sredstava – racionalan način odlučivanja – ukupan prihod

Puni tekst (Hrvatski) Str. 557 - 579 (pdf, 298.44 KB)