Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2022. ::: Vol.73 No. 05

    Igor Mavrin
    Damir Šebo
    Jerko Glavaš

IMERZIVNI KULTURNI TURIZAM U KONTEKSTU PANDEMIJE COVID-19 – GLOBALNE PERSPEKTIVE I LOKALNI UTJECAJI

https://doi.org/10.32910/ep.73.5.4

Prethodno priopćenje

Kriza uzrokovana COVID-19 pandemijom snažno je utjecala na turističke projekcije za 2020. godinu i privremeno zaustavila globalnu turističku industriju i industriju putovanja. Ekonomski utjecaj na globalno gospodarstvo mogao bi imati trajne posljedice, pri čemu će privremeni pandemijski režim najviše pogoditi turizam. Rad daje pregled perspektiva turizma tijekom i nakon krize uzrokovane koronavirusom, s naglaskom na kulturni turizam i srodne sadržaje (kulturna baština, kulturne atrakcije). U radu se također ispituju mogućnosti korištenja tehnologije u redefiniranju kulturnog turizma i stvaranju novog poslovnog modela – imerzivnog kulturnog turizma. Svrha rada jest ukazati na promjene koje suvremene tehnologije, s naglaskom na pojedine imerzivne tehnologije, utječu na trendove u kulturnom turizmu. U kreiranju rada korištene su metode analize i sinteze, metoda anketiranja te deskriptivna metoda. Istraživanje je dokazalo značajan trend porasta interesa za koncepte virtualnog turizma i imerzivnog kulturnog turizma, posebice u kontekstu smanjenih mogućnosti putovanja tijekom pandemije COVID-19. Ograničenja istraživanja odnose se na relativno mali anketni uzorak, izostanak odgovora pripadnika Generacije Z kao nativnih korisnika digitalnih tehnologija, uz ubrzane tehnološke promjene, kao i nove trendove koji nastaju zahvaljujući tehnološkom napretku. Znanstveni doprinos vidljiv je u doprinosu raspravi o korištenju tehnologija proširene stvarnosti u kulturnom turizmu te promociji kulturne baštine. Također, doprinos je vidljiv i u postavljanju konceptualnog modela imerzivnog kulturnog turizma.

imerzivne tehnologije, proširena stvarnost (XR), COVID-19, kulturni turizam, kulturna baština

Puni tekst: engleski, pdf (647 KB)