Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Srpanj 2021. ::: Vol.72 No. 04

    Ksenija Vuković
    Ivana Fojs
    Kristina Detelj

KONVERZIJE KAPITALA PODUZETNIKA U KREATIVNIM I KULTURNIM INDUSTRIJAMA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE

https://doi.org/10.32910/ep.72.4.5

Prethodno priopćenje

Ciljevi ovog rada su identificirati vrste kapitala koje koriste poduzetnici u kreativnim i kulturnim industrijama u Hrvatskoj te ispitati mogućnosti konverzije kapitala iz jednog oblika u drugi. Teorijski okvir istraživanja je Bourdieuova teorija kapitala u kojoj se kapital pojavljuje u četiri forme: ekonomski, kulturni, socijalni i simbolički kapital. Da bi se odgovorilo na postavljeno istraživačko pitanje koristi se interpretativna paradigma, a kao primarni istraživački alat koristi se fenomenološko intervjuiranje. Provedeno je dubinsko intervjuiranje 10 poduzetnika. Rezultati istraživanja ukazuju na raznolike prakse korištenja kapitala poduzetnika te značajne mogućnosti konverzije kapitala. Visoki stupanj konverzije kapitala prisutan je kod kulturnog i socijalnog kapitala.

Bourdieuova teorija kapitala, kreativne i kulturne industrije, poduzetnici, fenomenološki pristup

Puni tekst: hrvatski, pdf (315 KB)