Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2018. ::: Vol.69 No. 06

    Paško Anić Antić
    Ivan Idžojtić
    Davor Sesar

UTJECAJ UČINAKA PRIVREMENIH RAZLIKA NA OBJEKTIVNOST FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ SUKLADNO NOVIM POREZNIM PROPISIMA

https://doi.org/10.32910/ep.69.6.4

Pregledni rad

Osnovni cilj financijskih izvještaja kao konačnog proizvoda financijskog računovodstva je pružiti fer i objektivan prikaz financijskog položaja i financijske uspješnosti poslovnog subjekta. To pretpostavlja primjenu računovodstvenih načela u potpunosti, odnosno obuhvaćanje financijskih učinaka poslovnih transakcija u svojoj cjelosti i u skladu s prirodom poslovnog događaja, a nikako djelomično. Djelomično obuhvaćanje poslovnih događaja ima za posljedicu neobjektivno i nepravedno financijsko izvještavanje, bilo kroz precjenjivanje bilo kroz podcjenjivanje elementa odnosno određenih pozicija elemenata financijskih izvještaja. To također znači da neevidentiranje poreznih učinaka privremenih razlika znači nepotpunu primjenu računovodstvenih načela MRS-a 12 – Porez na dobit, odnosno HSFI 14 – Vremenska razgraničenja, što može značiti da financijski izvještaji nisu fer i objektivni. Stvarna, odnosno ekonomska posljedica nastanka i postojanja privremenih razlika, čiji porezni učinci nisu obuhvaćeni po načelima iz MRS-a 12 ili HSFI 14, je podcjenjivanje ili pak precjenjivanje dobiti nakon oporezivanja, što znači podcijenjeni ili precijenjeni kapital odnosno podcijenjenu ili precijenjenu neto imovinu (sa svim u konačnici financijskim učincima na obujam i strukturu raspoređivanja dobiti). Zapravo, konačna posljedica je u tome što financijski izvještaji nisu objektivni ni istiniti.

privremene razlike; MRS 12; HSFI 14; financijski izvještaji; međunarodni računovodstveni standardi; porez na dobit; porezna osnovica

Puni tekst: hrvatski, pdf (298 KB)