Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2018. ::: Vol.69 No. 06

    Dijana Vuković
    Ivana Mamić Sačer

UTJECAJ PROCESA PRIVATIZACIJE NA USPJEŠNOST POSLOVANJA ODABARANIH PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ

https://doi.org/10.32910/ep.69.6.1

Prethodno priopćenje

Značajniji procesi privatizacije počeli su krajem prošlog stoljeća. Sam početak i trajanje privatizacije specifično je za svaku zemlju. Mnoge zemlje prepoznale su brojne prednosti privatizacije u obliku ostvarivanja financijskih ciljeva kao što su primjerice povećanje državnog proračuna, smanjenje zaduženosti te u konačnici i jačanje gospodarstva. Nerijetko se naglašava kako je privatno vlasništvo pretpostavka ostvarivanja bolje uspješnosti poslovanja pojedinog poduzeća, stoga je temeljna svrha ovog istraživanja bila utvrditi utjecaj procesa privatizacije na uspješnost poslovanja odabranih poduzeća u Republici Hrvatskoj. Metodologija ovog istraživanja obuhvaća dva temeljna dijela. U prvom dijelu provodi se teoretska analiza utjecaja privatizacije na uspješnost poslovanja. Pored toga, provedene su dvije empirijske analize na odabranim poduzećima u Republici Hrvatskoj. Poznato je da je podloga za oblikovanje financijskih izvještaja upravo računovodstveni informacijski sustav poslovnog subjekta u koji se unose i evidentiraju brojni poslovni događaji u skladu s pravilima ove struke. Tako pripremljeni financijski izvještaji koriste se za ocjenu uspješnosti poslovanja i financijskog položaja poduzeća. Iz tog razloga, provedena analiza temelji se na financijskim izvještajima odabranih poduzeća a sama analiza je oblikovana u dva smjera. Prva analiza provedena je na temelju odabranih financijskih izvještaja prije i nakon procesa privatizacije uz pomoć analize kvartila. Financijski pokazatelji na osnovi kojih je provedena ova analiza jesu: bruto marža profita, povrat na imovinu, povrat na glavnicu, koeficijent obrta ukupne imovine i pokazatelj ekonomičnosti ukupnog poslovanja. S druge strane, kako bi se dobio pojedinačni utjecaj procesa privatizacije na poduzećima obuhvaćenim analizom provedena je dublja analiza pokazatelja. U tom kontekstu, izračunati su odabrani financijski pokazatelji na istom istraživačkom uzorku te su uspoređeni rezultati prije i poslije privatizacije zasebno za svako promatrano poduzeće. Rezultati istraživanja dobiveni pomoću analize kvartila upućuju na postojanje razlike u uspješnosti poslovanja analiziranih poduzeća prije i nakon procesa privatizacije i prema njima privatna poduzeća su pokazala veću razinu uspješnosti nego državna – javna poduzeća. Međutim, rezultati dobiveni na osnovi pojedinačne analize tih istih poduzeća samo djelomično potvrđuju hipotezu da su privatna poduzeća uspješnija nego javna.

uspješnost poslovanja; privatizacija; državna poduzeća; privatna poduzeća

Puni tekst: engleski, pdf (257 KB)