Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Studeni 2011. ::: Vol.62 No.11

    Dragan Benazić

PONAŠANJE HRVATSKIH POSLOVNIH KORISNIKA U NABAVI I KORIŠTENJU USLUGA POSLOVNOG SAVJETOVANJA

Pregledni rad

U radu se iznose rezultati empirijskoga istraživanja na uzorku od 110 menadžera hrvatskih poduzeća. Rezultati istraživanja ukazuju na područja poslovanja iz kojih se uslugama poslovnoga savjetovanja koristilo, ciljeve i motive korištenja uslugama, kriterije izbora ponuđača, utjecaj pojedinih donositelja odluke na izbor ponuđača, važnost obilježja procesa i rezultata za korisnika i navike korištenja uslugama poslovnoga savjetovanja. Na osnovi rezultata iznose se posljedice za marketing ponuđača usluga poslovnoga savjetovanja. Ponuđači usluga poslovnog savjetovanja moraju jasno identificirati potrebe i potencijale korisnika i tome prilagoditi uslugu. Komunikacijske aktivnosti ponuđači moraju usmjeriti prema kvalitativnim elementima ponude, posebno prema kompetencijama za rješavanje poslovnoga problema i očekivanim koristima od usluge. Osim toga, rezultati ukazuju i na rijetko korištenje uslugama poslovnoga savjetovanja zbog čega je osobito važno upravljanje kvalitetom potencijala i procesa usluge radi stvaranja povjerenja i zadovoljstva, a time osiguranja dugoročne suradnje s korisnikom.

usluge poslovnoga savjetovanja; marketing usluga poslovnoga savjetovanja; ponašanje poslovnih korisnika; kriteriji izbora ponuđača

Puni tekst (Hrvatski) Str. 662 - 692 (pdf, 248.93 KB)